درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : سوالات تست کارشناسی و کارشناسی ارشد آب و خاک

سوالات تست کارشناسی و کارشناسی ارشد آب و خاک

تاریخ ارسال پست:
شنبه 04 مهر 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
801

آب و خاک:

1ـ تانسيومتر براي اندازه گيري کداميک از رژيم هاي رطوبتي خاک به کار مي رود؟ (کنکور کارشناسي امور زراعي66)

1ـ اشباع            2ـ حد پژمردگي                3ـ زراعي            4ـ هيگروسکوپي

2ـ مقدار آب موجود در يک نمونه خاک 50 گرمي پس از خروج آب ثقل برابر با 10 گرم است. مقدار ظرفيت نگهداري آن چند درصد مي باشد؟ (کنکور کارشناسي امور زراعي 67)

1ـ 18                 2ـ 25                 3ـ30                  4ـ 35

3ـ آب قابل استفاده براي گياهان بين .............. اتمسفر مکش قرار دارد. (کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي کشاورزي زراعي 71)

1ـ  تا 20                     2ـ کمتر از                    3ـ 15 تا 20                      4ـ  تا 15

4ـ در حالت اشباع, فشار وارده بر آب در خاک چند اتمسفر است؟ (کنکور کارشناسي توليدات گياهي 72)

1ـ صفر   2ـ                  3ـ يک                4ـ 15

5 ـ در رطوبت بالاتر از ظرفيت مزرعه (FC), کدام نيرو عامل حرکت آب در خاک است؟ (کنکور کارشناسي توليدات گياهي 73)

1ـ اسمز             2ـ ادهيسيون                  3ـ ثقل                4ـ ماتريک

6 ـ نيروهاي موثر بر رطوبت خاک کدامند؟

1ـ ثقل                           3ـ ماتريک                       3ـ اسمزي           4ـ ثقل, ماتريک, اسمزي

7ـ رطوبت قابل جذب در کداميک از گزينه هاي زير صحيح تر است؟ (کنکور کارشناسي ارشد زراعي 74)

1ـ در حد ثقل و نقطه پژمردگي                   

2ـ ظرفيت نگهداري و رطوبت در حد نقطه پژمردگي

3ـ در حد نقطه ثقل و ظرفيت نگهداري

4ـ در حد هيگروسکوپوسيتي و نقطه پژمردگي

8 ـ چنان چه وزن نمونه اي از خاک در حالت مرطوب 300 گرم و در حالت خشک 260 گرم و حجم خاک 200 سانتي متر مکعب باشد, مشروط به اينکه وزن مخصوص آب 1 باشد درصد حجمي رطوبت براي نمونه خاک کدام است؟ (کنکور کارشناسي ارشد باغباني 76)

1ـ20                  2ـ 28                 3ـ 40                 4ـ 45

9ـ منظور از ظرفيت مزرعه (Field capacity):

1ـ رطوبت خاک قبل از خروج آب ثقلي است.              2ـ رطوبت خاک بعد از خروج آب ثقلي است.

3ـ رطوبت خاک قبل از خروج آب قابل استفاده است.   4ـ رطوبت خاک بعد از خروج آب قابل استفاده است.

10ـ رطوبت قابل استفاده (Available water) در خاک کدام است؟ (کنکور کارشناسي توليدات گياهي 76)

1ـ رطوبتي که داخل خلل و فرج درشت وجود دارد.

2ـ رطوبتي که در فاصله پتانسيل ماتريک 10 تا 15 بار وجود دارد.

3ـ رطوبتي که در پتانسيل اسمزي 33 تا 1500 کيلوپاسکال وجود دارد.

4ـ رطوبتي که در فاصله پتانسيل ماتريک 33 تا 1500 کيلوپاسکال وجود دارد.

11ـ وزن خاک مرطوب 48 گرم و درصد رطوبت خاک 20 است وزن خشک اين خاک برابر چند گرم است؟

1ـ 40                 2ـ 45                 3ـ 48                 4ـ42

12ـ آب قابل استفاده از نظر گياهان, آبي است .................... باشد. (کنکور کارشناسي ارشد زراعت 76)

1ـ که به نام کلاپيلاري                   2ـ که کمتر از نقطه پژمردگي

3ـ که بيشتر از ظرفيت مزرعه          4ـ که بين ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي

13ـ مکش ماتريک چگونه به وجود مي آيد؟

1ـ حل املاح در آب                        2ـ جذب آب توسط ريشه

3ـ زه کشي                                4ـ تمايل ذرات خاک به جذب آب

14ـ تعريف صحيح F.C خاک کدام است؟ (کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي توليدات گياهي 75)

1ـ مقدار گرم آبي که از خاک نفوذدار عبور مي کند.

2ـ مقدار گرم آبي که جذب سطوح ذرات خاک مي شود.

3ـ مقدار گرم آبي که درصد گرم خاک خشک آزمايشگاهي موجود است.

4ـ مقدار گرم آبي که صد گرم خاک در حالت طبيعي در خود نگه مي دارد.

15 ـ نيروي ماتريک مربوط به چيست؟ (کنکور کارشناسي امور زراعي 66)

1ـ آب موجود در خاک        2ـ املاح محلول در خاک

3ـ قسمت جامد خاک                   4ـ قسمت مايع خاک

16ـ 100 گرم از يک نمونه گل اشباع, پس از 24 ساعت باقي ماندن در اتوو 20 گرم کاهش وزن داشت. اگر وزن مخصوص ظاهري خاک 5/1 گرم بر سانتي متر مکعب باشد درصد حجمي رطوبت چقدر است؟ (کنکور کارشناسي توليدات گياهي 73)

1ـ 20                 2ـ 25                 3ـ 5/32              4ـ 5/37

17ـ pF رطوبت خاک در حد ظرفيت نگهداري (Field capacity) در يک خاک با بافت متعادل در رطوبت بين ............... است. (کنکور کارشناسي ارشد زراعت 76)

1ـ 1 تا 2 2ـ 2 تا 3 3ـ 3 تا 4 4ـ 4 تا 5

18ـ درصد رطوبت خاکي 30 و وزن مخصوص ظاهري آن 5/1 مي باشد. ارتفاع آب درصد سانتي متر مکعب اين خاک چند سانتي متر است؟ (کنکور کارشناسي ارشد امور زراعي 66)

1ـ 35                 2ـ 40                 3ـ 45                 4ـ 55

19ـ ميزان تقريبي رطوبت در ظرفيت مزرعه ............ برابر رطوبت در .............. است. (کنکور کارشناسي ارشد زراعت 76)

1ـ , حالت اشباع                                  2ـ يک, حالت اشباع

3ـ يک, نقطه پژمردگي                               4ـ دو, نقطه پژمردگي

20ـ براي اندازه گيري درصد رطوبت خاک از کدام وسيله مي توان استفاده کرد؟ (کنکور کارشناسي توليدات گياهي 73)

1ـ تانسيومتر                   2ـ مانومتر           3ـ نوترون متر                   4ـ هيدرومتر

پاسخنامه

1ـ3) براي اندازه گيري رژيم رطوبتي زراعي خاک به کار مي رود. در حالت اشباع از پيزومتر استفاده مي گردد.

2ـ2) آبي که پس از خروج آب ثقل در خاک باقي مي ماند. آب ظرفيت مزرعه يا ظرفيت نگهداري گفته مي شود. در اين مثال درصد آب مذبور به طريقه زير محاسبه مي شود:

وزن آب موجود در نمونه

وزن خاک خشک

40= 10-50 = گرم آب موجود – وزن خاک مرطوب = گرم خاک خشک

25= 100*  = 100 *                                    = درصد خاک خشک

3ـ4) به مقدار رطوبت از حد ظرفيت مزرعه اي (FC) تا نقطه پژمردگي داريم (PWP) آب قابل استفاده يا ظرفيت نگهداري آب خاک گويند که بين مکش atm  در FC و atm 15 در PWP قرار دارد.

4ـ3) در اين حالت فشار وارده بر آب خاک, همان فشار هواست که برابر يک اتمسفر مي باشد.

5 ـ3) پس از آبياري, عامل عمده حرکت آب در خاک تا زماني که رطوبت خاک به FC برسد نيروي ثقل است.

6 ـ4) آب موجود در خاک تحت تاثير نيروهاي مختلفي است: نيروي ثقل, حرکت رو به پايين و نفوذ عمقي آب را سبب مي شود, نيروي ماتريک از جذب آب توسط ذرات خاک ناشي مي شود و پتانسيل اسمزي از املاح و نمک هاي موجود در محلول خاک سرچشمه مي گيرد.

7ـ2) رطوبت قابل استفاده گياه بين رطوبت خاک در شرايط مزرعه (FC) و رطوبت خاک در نقطه پژمردگي دايم (PWP) مي باشد که بين مکش هاي 33/0 تا 15 اتمسفر است. گزينه چهارم هيگروسکوپي صحيح است.

وزن رطوبت

وزن خاک خشک

18ـ1) گرم 40 = 260 – 300 = وزن آب خاک

15/0 =  =                                      = رطوبت وزني

حجم رطوبت

حجم خاک

وزن رطوبت

حجم خاک

 

2/0=  =                                                                              = رطوبت حجمي

9ـ2)

10ـ4 رطوبت قابل استفاده رطوبتي است که بين ظرفيت مزرعه و پژمردگي دايم وجود دارد. مکش ماتريک خاک در اين دو نقطه برابر 33/0 و 15 اتمسفر است که معادل پتانسيل ماتريک 33- تا 1500- کيلوپاسکال مي باشد.

11ـ1)   gr آب      gr خاک

گرم 40 4/39 = 6/9 – 48         6/9 = x       x          48

12ـ4) رطوبت موجود بين ظرفيت مزرعه با مکش 33/0 اتمسفر و نقطه پژمردگي با مکش 15 اتمسفر قابل استفاده گياه است.

13ـ4) تمايل ذرات خاک به جذب آب, سبب مکش ماتريک مي شود.

14ـ4) اصطلاح FC مخفف Field capacity يا ظرفيت مزرعه است و مقدار آبي است که پس از نفوذ آب ثقلي در خاک نگهداري مي شود.

15ـ1) نيروي ماتريک مربوط به آب موجود در خاک مي باشد و از طرف بخش جامد خاک بخصوص رس ها بر آب خاک اعمال مي شود.

16ـ4)     گرم 20 = وزن آب

وزن آب

وزن خاک خشک

گرم 80 = وزن خاک خشک

25=100 *  = 100 *                                       = درصد وزني رطوبت

5/37= 5/1 * 5/1 = وزن مخصوص ظاهري * درصد وزني رطوبت = درصد حجمي رطوبت

17ـ2) رطوبت خاک در ظرفيت زراعي داراي مکش حدود 3/0 اتمسفر و يا 330 سانتي متر است.

5/2 = (330) log = (مکش رطوبت cm) pF=log

18ـ3) در هر صد سانتي متر مکعب خاک 45 سانتي متر مکعب آب وجود دارد.

45 = 30* 5/1 = رطوبت وزني * وزن مخصوص ظاهري = رطوبت حجمي خاک

19ـ4) به صورت تقريبي مي توان گفت که رطوبت در حالت اشباع دو برابر رطوبت در ظرفيت مزرعه است و رطوبت در ظرفيت مزرعه دو برابر رطوبت در نقطه پژمردگي مي باشد؛ بنابراين رطوبت اشباع حدود چهار برابر رطوبت در نقطه پژمردگي مي باشد.

20ـ1) روش هاي اندازه گيري رطوبت خاک عبارتند از:

1ـ روش وزني (Gravymetric) 2ـ روش نوترون متر 3ـ روش بلوک هاي گچي 4ـ روش تانسيومتر

که تانسيومتر کاربرد بسيار وسيعي دارد و در مزارع استفاده از آن رايج است. روش نوترون پروب براي اندازه گيري رطوبت بسيار دقيق است و کاربردهاي تحقيقاتي دارد.

کلمات کلیدی

سوالات تست کارشناسی و کارشناسی ارشد آب و خاک

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی