درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای

تاریخ ارسال پست:
چهارشنبه 01 مهر 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
604

آبیاری قطره ای

 

آبیاری قطره ای : این روش آبیاری ابتدا در گلخانه ها مرسوم بود، ولی در سالهای اخیر به مزارع نیز کشانیده شده است. گرچه در محیط گلخانه می توان تمام خاک گلدان را، بدین شیوه مرطوب نگاهداشت ولی در مزرعه ، عملاً همه خاک گرداگرد ریشه ها مرطوب نمی گردد، ولی به تحقیق ثابت شده است که اگر حدود 25 درصد از ریشه های گیاه، به اندازه کافی، آب دریافت دارند گیاه می تواند به رشد عادی خود ادامه دهد.

 

                                         

 

 با آبیاری قطره ای به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی به عمل می آید. وسایل مورد نیاز این شیوه آبیاری عبارتند از : پمپ، لوله های پلاستیکی (به قطر کم) و قطره چکان های کوچک که آب از آنها بصورت قطره قطره بیرون بیاید. به فراخور اندازه گیاه، معمولاً پای هر بوته یا بین هر دو تا چهار بوته یک قطره چکان قرار می دهند.

 

بقیه مطلب در ادامه متن

 

 

 

مجرای قطره چکان قابل تنظیم است، و به فراخور نیاز گیاه، می توان میزان آب را کنترل کرد لوله های اصلی را معمولاً به قطر 5 سانتیمتر و لوله های فرعی را به قطر یک سانتیمتر انتخاب می کنند، البته این اندازه ها استاندارد نیست بلکه بر حسب نوع گیاه می تواند تغییر کند. لوله ها از پلاستیک سیاه برگزیده می شوند که هم قیمت آن ارزانتر است و هم به سبب رنگ سیاه آنها جلبک ها نمی توانند بر روی آنها رشد کنند.کودهای شیمیایی را می توان در آب حل کرد و به گیاه داد. گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها از معایب این روش است که با نصب فیلترها می توان تا حدودی از آن جلوگیری به عمل آورد. لوله ها معمولاً هم سطح زمین قرار می گیرند و در آخر فصل جمع آوری می شوند.

 

گر چه آبياري قطره اي يكي از شيو ه هاي نوين آبياري است كه م ي توان با توجه به قابليت هاي ذاتي آن از يك سو بيشترين كنترل را اعمال نمود و از سوي ديگر با مديريت آگاهانه بازده آبياري را در حد بالايي حفظ كرد ولي چنانچه در طر احي، اجرا، بهر ه برداري و حفظ و نگهداري سيستم دقت لازم مبذول نگردد گاهي ممكن است اشكالات حاصل از آن بسيار جدي باشد . براي بررسي اين موضوع تعداد 7 باغ مركبات با هدف ارزيابي سيست م هاي قطر ه اي و مقدار آب آبياري، تعداد 53 باغ 1 تا 30 ساله و در هر باغ تعداد 20 تا 40 درخت (جمعا 1060 درخت ) با هدف يافتن رابطه بين سن و سطح سايه انداز، سن و نياز آبي براي تعيين تعداد قطره چكان هاي لازم هر درخت و همچنين يك باغ با وضعييت بحراني گرفتگي قطره چكان ها به هدف بررسي گرفتگي، انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند . افزون برآن، با اس تفاده از سه شيوه آب مورد نياز مركبات(پرتقال) برآورد گرديد . بر پايه نتايج حاصل از شيو ه هارگريوز - ساماني با ميزان 1296 ميليمتر نياز

سالانه آبياري (با فرض راندمان 90 %)، مقايس ه اي بين ميزان آبياري فعلي و آنچه كه بايد در شرايط مطلوب مصرف شود ب ه عمل آمد نت ايج انداز ه گير يها نشان داد كه دبي قطر ه چكا نها به ميزان قابل ملاحظ ه اي كمتر از دبي اسمي آنهاست . باغداران با افزايش تعداد قطر ه چكا نها حتي تا 28 قطره چكان براي هر درخت (بالغ)، به ظاهر مشكل گرفتگي را جبران ميكنند در حاليكه با اين اضافه آبياري تلفات چشمگيري را از طريق فرونشت عمقي و افزايش سطح خيس شدگي (تا 100 %) باعث مي شوند. مجموعه بررس ي ها نشانگر آن است كه باغداران از ميزان آب واقعي مورد نياز مركبات اطلاعاتي نداشته، با غ هايي كه سيستم صافي آنها نسبتا " خوب عمل م ي كند به دليل بالا بودن تعداد قطر هچكا نها، بيش از نياز آبياري مي شوند و باغ هايي كه يا صافي ندارند و يا صاف ي هاي ناقص دارند و يا در آنها فشار كافي تأمين نشده، به مراتب كمتر از حد مورد نياز آبياري ، م يشوند. بعنوان مثال حجم آبياري سالانه باغهاي شماره 1 تا 7 مورد مطالعه به ترتيب 16802 ،11252 21097، 5648 ،498 ،14761 ،10552 متر مكعب در هكتار اندازه گيري شد . ضريب تغييرات كارخانه اي قطره چكا نها ، 0/22 و ضريب يكنواختي قطره چكا ن هاي نو 55 % بدست آمد اندازه گيري هاي گسترده نشان مي دهد كه درصد سطح سايه انداز براي درختان ي كه به سن بلوغ كامل رسيده اند ممكن است از رقم اعلام شده برخي محققان كه حداكثر 80 % اعلام نموده اند بيشر باشد در صد سطح انداز يراي سطوح 5× 5 متر مربع براي درختان 22 ساله تا 30 ساله از 90 % تا 134 % و براي سطح 5 × 6 متر مربع از 90 % تا 111 % اندازه گيري شد . اين واقعييت نشان مي دهد كه فاصله درختان بايد افزايش يابد زيرا اين خود موجب افزايش ميزان آب در هكتار مي شود. نتايج بررسي ها نشانگر آن است كه در طراحي، اجرا، نگهداري و بهره برداري سيستم هاي آبياري قطره اي بايد تجديد نظر جدي بعمل آيد . تدوين استاندارد هاي طراحي و آموزش مجريان طرح ها و بهره برداران، ارزيابي سيستم ها و افزايش كيفيت لوازم توليدي و مديريت بهره برداري اينگونه سيستم ها از اولويت خاصي برخوردار است تا امكان افزايش راندمان معقول و بهره وري لازم در اين شيوه آبياري فراهم گردد.

 

 

 

 

منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com    

آبیاری قطره ای

 

آبیاری قطره ای : این روش آبیاری ابتدا در گلخانه ها مرسوم بود، ولی در سالهای اخیر به مزارع نیز کشانیده شده است. گرچه در محیط گلخانه می توان تمام خاک گلدان را، بدین شیوه مرطوب نگاهداشت ولی در مزرعه ، عملاً همه خاک گرداگرد ریشه ها مرطوب نمی گردد، ولی به تحقیق ثابت شده است که اگر حدود 25 درصد از ریشه های گیاه، به اندازه کافی، آب دریافت دارند گیاه می تواند به رشد عادی خود ادامه دهد.

 

                                         

 

 با آبیاری قطره ای به مقدار زیادی در مصرف آب صرفه جویی به عمل می آید. وسایل مورد نیاز این شیوه آبیاری عبارتند از : پمپ، لوله های پلاستیکی (به قطر کم) و قطره چکان های کوچک که آب از آنها بصورت قطره قطره بیرون بیاید. به فراخور اندازه گیاه، معمولاً پای هر بوته یا بین هر دو تا چهار بوته یک قطره چکان قرار می دهند.

 

بقیه مطلب در ادامه متن

 

 

 

مجرای قطره چکان قابل تنظیم است، و به فراخور نیاز گیاه، می توان میزان آب را کنترل کرد لوله های اصلی را معمولاً به قطر 5 سانتیمتر و لوله های فرعی را به قطر یک سانتیمتر انتخاب می کنند، البته این اندازه ها استاندارد نیست بلکه بر حسب نوع گیاه می تواند تغییر کند. لوله ها از پلاستیک سیاه برگزیده می شوند که هم قیمت آن ارزانتر است و هم به سبب رنگ سیاه آنها جلبک ها نمی توانند بر روی آنها رشد کنند.کودهای شیمیایی را می توان در آب حل کرد و به گیاه داد. گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها از معایب این روش است که با نصب فیلترها می توان تا حدودی از آن جلوگیری به عمل آورد. لوله ها معمولاً هم سطح زمین قرار می گیرند و در آخر فصل جمع آوری می شوند.

 

گر چه آبياري قطره اي يكي از شيو ه هاي نوين آبياري است كه م ي توان با توجه به قابليت هاي ذاتي آن از يك سو بيشترين كنترل را اعمال نمود و از سوي ديگر با مديريت آگاهانه بازده آبياري را در حد بالايي حفظ كرد ولي چنانچه در طر احي، اجرا، بهر ه برداري و حفظ و نگهداري سيستم دقت لازم مبذول نگردد گاهي ممكن است اشكالات حاصل از آن بسيار جدي باشد . براي بررسي اين موضوع تعداد 7 باغ مركبات با هدف ارزيابي سيست م هاي قطر ه اي و مقدار آب آبياري، تعداد 53 باغ 1 تا 30 ساله و در هر باغ تعداد 20 تا 40 درخت (جمعا 1060 درخت ) با هدف يافتن رابطه بين سن و سطح سايه انداز، سن و نياز آبي براي تعيين تعداد قطره چكان هاي لازم هر درخت و همچنين يك باغ با وضعييت بحراني گرفتگي قطره چكان ها به هدف بررسي گرفتگي، انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند . افزون برآن، با اس تفاده از سه شيوه آب مورد نياز مركبات(پرتقال) برآورد گرديد . بر پايه نتايج حاصل از شيو ه هارگريوز - ساماني با ميزان 1296 ميليمتر نياز

سالانه آبياري (با فرض راندمان 90 %)، مقايس ه اي بين ميزان آبياري فعلي و آنچه كه بايد در شرايط مطلوب مصرف شود ب ه عمل آمد نت ايج انداز ه گير يها نشان داد كه دبي قطر ه چكا نها به ميزان قابل ملاحظ ه اي كمتر از دبي اسمي آنهاست . باغداران با افزايش تعداد قطر ه چكا نها حتي تا 28 قطره چكان براي هر درخت (بالغ)، به ظاهر مشكل گرفتگي را جبران ميكنند در حاليكه با اين اضافه آبياري تلفات چشمگيري را از طريق فرونشت عمقي و افزايش سطح خيس شدگي (تا 100 %) باعث مي شوند. مجموعه بررس ي ها نشانگر آن است كه باغداران از ميزان آب واقعي مورد نياز مركبات اطلاعاتي نداشته، با غ هايي كه سيستم صافي آنها نسبتا " خوب عمل م ي كند به دليل بالا بودن تعداد قطر هچكا نها، بيش از نياز آبياري مي شوند و باغ هايي كه يا صافي ندارند و يا صاف ي هاي ناقص دارند و يا در آنها فشار كافي تأمين نشده، به مراتب كمتر از حد مورد نياز آبياري ، م يشوند. بعنوان مثال حجم آبياري سالانه باغهاي شماره 1 تا 7 مورد مطالعه به ترتيب 16802 ،11252 21097، 5648 ،498 ،14761 ،10552 متر مكعب در هكتار اندازه گيري شد . ضريب تغييرات كارخانه اي قطره چكا نها ، 0/22 و ضريب يكنواختي قطره چكا ن هاي نو 55 % بدست آمد اندازه گيري هاي گسترده نشان مي دهد كه درصد سطح سايه انداز براي درختان ي كه به سن بلوغ كامل رسيده اند ممكن است از رقم اعلام شده برخي محققان كه حداكثر 80 % اعلام نموده اند بيشر باشد در صد سطح انداز يراي سطوح 5× 5 متر مربع براي درختان 22 ساله تا 30 ساله از 90 % تا 134 % و براي سطح 5 × 6 متر مربع از 90 % تا 111 % اندازه گيري شد . اين واقعييت نشان مي دهد كه فاصله درختان بايد افزايش يابد زيرا اين خود موجب افزايش ميزان آب در هكتار مي شود. نتايج بررسي ها نشانگر آن است كه در طراحي، اجرا، نگهداري و بهره برداري سيستم هاي آبياري قطره اي بايد تجديد نظر جدي بعمل آيد . تدوين استاندارد هاي طراحي و آموزش مجريان طرح ها و بهره برداران، ارزيابي سيستم ها و افزايش كيفيت لوازم توليدي و مديريت بهره برداري اينگونه سيستم ها از اولويت خاصي برخوردار است تا امكان افزايش راندمان معقول و بهره وري لازم در اين شيوه آبياري فراهم گردد.

 

 

 

 

منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com     منبع:     www.ake.blogfa.com    

کلمات کلیدی

آبیاری قطره ای

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
کد امنیتی رفرش