درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : سوره الرحمن- واقعه پایه ششم

سوره الرحمن- واقعه پایه ششم

تاریخ ارسال پست:
دوشنبه 30 شهريور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
847

سوره الرحمن- واقعه

نام کتاب :قرآن                      پایه تحصیلی :ششم              مقطع تحصیلی:ابتدایی   عنوان تدریس :درس9(سوره الرحمن-واقعه)         صفحه ی تدریس :56      تعدادفراگیران :12نفر       محل تدریس :کلاس درس      نام و نام خانوادگی:پروین قلندری

روش تدریس:حل مسئله    زمان تدریس: 20دقیقه    
نام مدرس:پروین قلندری

 

رفتارورودی :

در ساعت مشخص معلم درزده و وارد کلاس می شود بچه هاازجای خودبلند می شوندوپیام قرآنی درس قبل خودراکه در گوشه ی راست کلاس در مقوایی بزرگ نوشته شده و چسبانده شده است را می خوانند سپس همه سرجای خود می نشینندبعداز آن معلم باخواندن این بیت شعر(به نام خداوندرنگین کمان،خداوندبخشنده مهربان)که نشانگر شروع هر کاری با نام خداوند است به دانش آموزان سلام کرده و احوال پرسی می کند بدین صورت که:

معلم:سلام دخترای گلم  - دانش آموزان:سلام  -  معلم:صبح همگی به خیر باشه      -   دانش آموزان:صبح شماهم به خیرباشه  - معلم:حالتون خوبه؟       دانش آموزان:بله  -  معلم:خداروشکرکه همگی سرحال هستید.

سپس معلم برای ایجاد توجه رو به دانش آموزان کرده ومی گویدکه:

معلم:خب دخترای خوبم به بغل دستی هاتون نگاه کنید ببینید که دوستاتون اومدن یانه؟

دانش آموزان اطراف خود رابادقت نگاه می کنندتاحضوریاغیبت دوستان خودراکنترل کنند اگر کسی از دانش آموزان غیبت  کرده بودمعلم باید علت آن راجست وجوکند ولی اگرتمام دانش آموزان حضور داشتند این گونه رفتارمی کند که:

معلم:خب دخترای من همه حاضرند؟  -  دانش آموزان:بله       معلم:خداروشکرکه همگی هستیدچون امروزقراره یه درس خیلی خوب یادبگیریم وهمگی شماهم می تونیدیادبگیریدامابرای این که خیالم راحت باشه که همگی هستیدیکبار حضوروغیاب می کنم اسم هر کس را که خوندم بلند حاضربگوید.

سپس معلم ازروی دفترحضور و غیاب اسامی دانش آموزان رامی خواندودانش آموزان بلندحضورخود رااعلام می کنند درتمام این روند باید معلم به دقت به دانش آموزان توجه کندواگر دانش آموزی ازنظروضع روانی ویاجسمی مشکلی داشت درباره ی مشکل اوبپرسدوعلت را جست و جوکند.

 

ارزشیابی تشخیصی:

معلم ازدانش آموزان می خواهدکه کتاب های قرآن خودرا روی میزبگذاردتاقسمت تمرین در خانه ی آنان راببیندوتکالیفی راکه به آنان داده است رانگاه کنددانش آموزانی که درست نوشته اند راتشویق کندودانش آموزانی را که کمی دچار اشکال شده است را راهنمایی کند و یا از دانش آموزان زرنگ بخواهد که به آنان کمک کند و مشکل خود را رفع کنند سپس از دانش آموزانی که زرنگ هستند می خواهد که آیات قرآنی درس قبل را همراه با صوت برای دیگران بخوانند و بعد از آن از دانش آموزانی که دچار مشکل هستند پرسش به عمل می آید بعد از آن تمرینی را که مربوط به خانه بوده است را دانش آموزان یکی یکی می خوانند و نظرات خود را اعلام می کنند پس از آن که معلم از نظر یادگیری درس قبل خاطر جمع شد درس جدید را شروع می کند .

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموزان با آیات جدید قرآنی (سوره ی الرحمن و واقعه)

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموزان با معانی آیات سوره ی الرحمن و واقعه،درک و فهم معانی آیات این سوره ها و همچنین آشنایی با خواندن با صوت.

اهداف رفتاری :

در فرایند آموزش این درس دانش آموزان باید بتوانند :

1)آیات درس جدید را بدون غلط بخوانند.(سطح دانش)

2)دانش آموزان باید بتوانند معانی برخی از آیات سوره ها را بگویند.(سطح دانش)

3)دانش آموزان باید بتوانند کلمات کلیدی را در متن سوره آمده است پیدا کنند و بنویسند(سطح دانش)

4) دانش آموزان باید بتوانند کلمات عربی این درس را که همراه با معنی آنان در تخته کلاس به طور نامرتب نوشته شده است را درست آنان را پیدا کند و به هم وصل کند(سطح مهارت)

5) دانش آموزان باید علاقه مند باشند که هرآنچه را که از معانی این سوره فهمیدند در زندگی روزمره خود به کار ببرند(سطح نگرش)

اجرای تدریس:

قبل از تدریس معلم بچه هارابه چهارگروه تقسیم می کندچهارعنصراساسی ساخت جهان(آب،آتش،باد،خاک)وبه هریک ازگروه هایک پلاکارت که به نام یکی ازعناصرنوشته شده است می دهیم وازدانش آموزان می خواهیم که برای پاسخگویی پرسش هاوجلوگیری از بی نظمی پلاکارت خودرابالابیاورندبعدازدانش آموزان سوال می کندکه اگرآب نبودچه می شدوازهمان ابتداسعی می شودکه دانش آموزان راتشویق کنیم که ازجملات جدیدوخوب استفاده کنیم وجملات تکراری بکارنبریم بعدازآن اعضای گروه هاباهم به مشورت می پردازندوپس ازدادن فرصت 2دقیقه ازنماینده هرگروه می خواهیم که پای تخته ی آمده وتخته رابه چهارقسمت  کنندواسم هرگروه رابالای آن بنویسندسپس نظرات گفته شده رابرروی تابلوبنویسندپس ازجمع آوری اطلاعات جملات تکراری که ممکن است وجودداشته باشدراحذف می کنیم باتخته پاکن پاک می کنیم وبقیه ی جملات می ماندبعدازآن جملات رابه  ترتیب طبقه بندی می کنیم مثلا به این صورت که:نبودآب باعث می شودکه زمین خشک شود،درختان خشک شود،رودخانه هاخشک شودو...بعدازآن برای این که بچه ها به خوبی بامشکلات ومسائل آشناشدندبه آنان می گوییم که فکرکننددیگرآبی نیست،یااین که آب قطع شده است ویااین که دیگرنماینده بهداشت نخواهیم داشت،دیگرکسی نمی توانددرزنگ تفریح آب بخورد واین که دیگربه گلدان داخل کلاس آب نمی دهیم و...درواقع تمامی اطلاعاتی راکه دانش آموزان داده اندراموردآزمایش قرارمی دهیم سپس ازگروه هامی خواهیم که فرضیه سازی کنندواین که آب چقدرمی تواندمهم وحیاتی باشد.به طورمثال دریک فرضیه بگویندکه:زندگی بدون آب امکان پذیرنیست و...درآخرکه مربوط به نتیجه گیری است دریک جمله فوایدآب راگفته واین که به راستی آب مایه حیات وزندگی است وبایدازآن درست استفاده کنندوخدارابه خاطرآن شکرگویندبعدازآن سوره ی موردنظرراکه به صورت نوارتهیه شده است می گذاریم وبه بچه هاگوشزد می کنیم به دقت به کتاب خود نگاه کنندوآیات راباعلامت نشانگرنشان بدهندبه نوارگوش دهند،زمزمه کنندوسپس بلند بخواند سپس ازدانش آموزانی که دارای صوت وصدای خوبی هستندمی خواهیم که پای تخته کلاس آمده ولوحه ی درس راکه برروی تابلونصب کرده ایم راباعلامت نشانگرآیه به آیه بخوانندبعدازآن ازهرگروه میخواهیم که باصدای رساوبلندآیات صفحه ی بعدراکه همراه معنی است بلندبخوانندبعدازآن تمرینات صفحه ی بعدراکه مربوط به کاردرکلاس است راهمه ی گروه انجام دهندپس ازدادن فرصت 2دقیقه ازنماینده هرگروه می خواهیم که تمرینات را بر روی تابلو بنویسدوحل کندوبقیه ی دانش آموزان بادقت نگاه کنندکه آیاپاسخ های درست داده می شود یانه؟سپس پیام قرآنی راخوانده وباگروه هابه بحث وبررسی وامی داریم.

ارزشیابی تکوینی:

معلم می تواندپس ازپایان تدریس ازدانش آموزان چنین سوالاتی بپرسد:

1)آیات درس جدیدرابدون غلط بخوانند.(سطح دانش)

2)معانی برخی از آیات کوتاه سوره رابتوانندبگویند.(سطح دانش)

3)دانش آموزان باید بتوانند کلمات کلیدی رادر متن سوره آمده است پیداکند وبنویسند.(سطح دانش)

4)تمرینات کتاب راکه برروی تابلوکلاس نوشته شده است رابتواندانجام دهد.(سطح دانش)

5)ازدانش آموزان می خواهیم درباره ی این که ازاین سوره هرچه فهمیده اندبیان کنندواین که چقدردرزندگی روزمره خودازآن استفاده می کنندویاآن رابکارمی برند.(سطح نگرش)

رفع نقص و اشکالات:

معلم درتمامی طول تدریس به دانش آموزان دقت می کندکه اگر دانش آموزی دچار مشکل و یا ضعفی بود او را راهنمایی کند و یا عضو گروهی که زرنگ و قوی هستند کند پس برای رفع این گونه مشکلات سعی می شود از تمامی دانش آموزان و یا کسانی که احساس می کنیم دچار ضعف هستند پرسش بعمل می آید.

ارائه تکلیف خلاقانه:

معلم از دانش آموزان می خواهد که تمریناتی را که مربوط به کار در منزل است را انجام دهند همچنین از یکی از گروه ها می خواهد که پیام قرآنی درس جدید را در مقوایی بزرگ نوشته و بیاورید تا به دیوار کلاس بچسباند همچنین از دانش آموزان می خواهد که درباره چرخه آب تحقیق کند و گزارشاتی را برای جلسه بعد آماده کند. آیاتی که درباره آتش، باد، خاک و آب هست را نیز از قرآن کریم استخراج کنند. و مزایایی که این عناصر برای ما دارند را نیز بنویسند.

کلمات کلیدی

سوره الرحمن واقعه پایه ششم

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
اتنا میگه :
خوب بود
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی