درحال بارگذاری ....
به هایپرتمپ خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : زوایه و انواع آن پایه ششم

زوایه و انواع آن پایه ششم

تاریخ ارسال پست:
یکشنبه 29 شهريور 1394
نویسنده:
nevisandeh
تعداد بازدید:
919

زوایه و انواع آن

بسمه تعالیموضوع:

طرح درس زاویه ها وانواع آن

مقطع ششم ابتدایی  صفحه 56

روش تدریس: مکاشفه ای ، پرسش وپاسخ

محل تدریس: کلاس

استاد مربوطه : جناب آقای پورشیخ

مدرس: خانم مرضیه قربانی

اهداف کلی: آشنایی دانش آموزان باانواع زاویه ها

اهداف جزئی:

1.      دانش آموز نام ونوع زاویه رادرشکل های مختلف بگوید.

2.      اشکال هندسی را باکمک اطلاعاتی که میدهیم رسم کندوشناسایی نماید.

3.      تفاوتها و شباهت های زاویه ها رادراشکال هندسی ازهم تشخیص دهد.

اهداف رفتاری:

دانش آموزدرکلاس درس ودرطی فرایندآموزش وپس از اتمام کارتدریس بتواند انواع زاویه هارانام برده وباذکرنوع آنها واشکال خواسته شده رارسم کند وباکمک زاویه ها اندازه مجموع زاویه های چند ضلعی راپیداکند.

حیطه ها:

حیطه کلامی:  

1.      نام زاویه های مختلف رابگوید.

2.      تعریف انواع زاویه هارابیان کند.

حیطه مهارت ذهنی:

اشکال هندسی را باکمک اطلاعاتی که میدهیم رسم کند

حیطه شناختی:

1.      ارتباط میان زاویه هارادراشکال هندسی ازطریق مدلسازی دریابد

2.      ارتباط بین زاویه های داخلی وخارجی مثلث راباکمک ابزارها کشف کند

حیطه نگرشی (عاطفی):

باعلاقه به سخنان معلم گوش دهد،درگروه مشارکت فعال داشته باشد.واکنش مطلوب نسبت به موضوع درس ازخودنشان دهد.

حیطه مهارت حرکتی:

·        فعالیت های مربوط به زاویه هاراانجام دهد.

·        انجام فعالیت کلاسی (انفرادی گروهی )بارعایت نظم ونوبت

ابزارووسایل:

ماژیک.تخته کلاسی.پازل های هندسی ازدانه های برف وکندو .نوارهای مقوایی.قیچی.دکمه جفتی.کتاب ریاضی ششم.

رفتارورودی:

ضمن ورودبه کلاس سلام واحوالپرسی با بچه ها وحضوروغیاب کل بچه ها ازدفترکلاسی

ارزشیابی تشخیصی:

بچه هادردرس قبل مفاهیم مربوط به کاربرد ونحوه استفاده از نقاله رایادگرفته اند وهمچنین انواع زاویه های تند.راست وبازرامیشناسند.مانیزبرای اطمینان ازیادگیری همه چند سوال ازدرس قبل میپرسیم مثل سه نوع زاویه ای که دردرس قبل با آن آشناشده اید را نام ببرید.شکل زاویه راست را بکشید.

دیدن تکالیف:

تکالیف مربوط به جلسه قبل همه بچه هارامیبینیم اگرمشکلی بودرفع میکنیم .

 

 

گامها:

گامهابه ترتیب درجدول زیر همراه باارائه درس جدیدتوضیح داده شده است.

موضوع

کار

فعالیتهاییاددهیویادگیری

روش

تدریس

رسانه/ابزار

آموزشی

محیط

آموزشی

 

یاددهنده

یادگیرندگان

ارزشیابی

گروه بندی وآماده سازی همراهبا ایجادانگیزه(گام اول)

پازلهاییبهرنگهایمختلفبهشکل دانههایبرفوکندوو ... بهدانش آموزانمیدهم .

رویمیزهارنگهارابانامگروه مشخصمیکنم.

ابزارهایموردنیازهرگروهراروی میزشانداخلپاکتقرارمیدهم .

پازلچهچیزیرانشانمیدهدونوشته یرویآنرابخوانید

درگروههاقرارگرفته وقطعههای پازل راکنارهم میچینند.

باهمصحبت

کردهنماینده یگروه جوابمیدهد.

دستهبندی هایاتفاقی-

گروههای همرنگ

پازلهایی هندسیازدانههای برفکندولانهی

موریانهوابزارهای اموزشی

کلاس

درس

نظارتبر

قرارگرفتندرگروهو

تعامل گروهی

گام دوم مرحله مجسم

ازدانشآموزانمیخواهمبلندشدهوسرجایشانحرکاتیراکهریتمیکفرمان میدهمانجامدهند

)میخواهیمکهورزشبکنیمیککمی نرمشبکنیمدستاروبیاریدبالاباهاش بسازیدزاویه (

ازگروههایمقابلمیپرسم:اسمشچیه  اینزاویه؟

)حالابگواندازشو؟حدوحدودسازهشو ( ? ا ینبازیراباحرکاتپاهاویابدن فراخورمیزانیادگیریدانشآموزان  تکرارمیکنم.

بادست هایشان

زاویهمیسازند .

بهدست دوستانشان درگروههایمقابل نگاهکردهونامزاویهی ساختهشدهو حدوداندازه یآنراباعبارتکم ترازنوددرجهیابیشترازنوددرجه ویا...بیان می کنند.

نمایشی وتوضیحی ساخت ابزاری

 

 

بررسی کارگروههاونحوه ی تعامل آنها

یادداشت نامافرادوگروههای

برتر)چک

لیست(

 

 

 

ارائهی درس جدید  گام سوم مرحله نیمه  مجسم

-1 بههرگروهدوپاکتمیدهمکه درونششکلهایهندسیوجوددارد.ازآنهامیخواهمشکلهارارویمیزقراربدهند.

-2 هرگروهشکلهاییرابرداریدکه بدونکمکگرفتنازنقالهبتوانیداندازه یزاویههایدرونیآنرابگویید. شکل هاییراهمکهنمیتوانیددریکدستهی جداگانهقراردهید..

-3 چگونهانتخابکردیددلیل انتخابتان رارویبرگهایکهرویمیزتاناست بنویسید.

-4 نمایندهیهرگروهبلندشودوبگوید چگونهدستهبندیکردیدوچرا؟

-5 بههرگروهیکمثلثریلیمیدهمتاهرگروهباآنهامثلثبسازدبههرگروههمفرمانساختونحوهیکاربرداینابزاررامیگویم.

-6 درهربارساختازانهامیخواهمدربارهیاندازهیزاویهها صحبتکنند.

-7 ازگروههامیخواهمیکگروهروی کاغذمثلثبکشندوگوشه هایشرارنگ کنند.همپشتوهمرویصفحهرا.وسط ضلعهاراعلامتبزنندوازوسط گوشههارابهسمتداخلکاغذتاکنند تاگوشههادریکراستاکنارهمقراربگیرندگروهدومرویشکلهاییکهمیدهم زاویههارارنگکردهوبرشبزنندوکنارهمبگذارند یکگروههمرویمثلثاندازهها راگرفتهومینویسند.)تنوعدرکارگروهها(

یکگروهابزارهایمثلثتاشورابرداشتهوفعالیتانجاممیشود.

اینسهزاویهباهمچهزاویهایرا ساختند؟

اینزاویهچنددرجهاست؟مجموعزاویههایمثلث؟

هرگروهیکنییاچوببستنیباچسب نواریبهکناریکیاززاویههاوصل کند. ایننیبازاویهیکنارشیکزاویه یچنددرجهساخت؟

-8 دربارهیزاویهی 182 درجه صحبتمیکنم .بههرگروهیکدایرهینقالهایمیدهم کهباکشدرستشدهودانشآموزاندرکارگاهدرستکردهاند.ازآنهامی خواهمیکزاویهینیمصفحهرانشان بدهند.

یککشدرونایننقالهاستکهمیتوانندمتحرکزاویهینیمصفحهرابه دوزاویهتبدیلکنندازآنهامیخواهم کشرارویهرزاویهایکهمی خواهندقراردهندزاویهینیمصفحهرابهچندزاویه تبدیلکردید؟هرکدامچنددرجهاست؟باهمچنددرجه اند؟

هرگروهکارشرابهبقیهنشان بدهد.اندازهیزاویههایتانمثلهمبود؟زاویههایمکملرامعرفیمیکنم .

حالهرگروهازمجموعهزاویههایی کهدراختیارشانمیگذارمجفتزاویه هاییراجداکنندکهمکملهمباشند.

برکارگروههانظارتمیکنم.

-9 دوبارهازدانشآموزانمیخواهم

دایرههاینقالهایرابردارند.وکشهاراطوریجابهجاکنندکهزاویهینوددرجهدرستشوداینزاویهرابهدوزاویهتبدیلکنند.

باهمچنددرجهشد؟

زاویههارانمایندهیهرگروهبخواندزاویههاییراازمجموعهبرداریدکه جمعشاننوددرجهشود. کدامهاراانتخابکردید؟

بهاینزاویههامتمممیگوییم.

بهاعضایهرگروهاجازهمیدهمکاردوستانشانراببینندودربارهیدرستی یانادرستیآنبحثکنند

. 10 -ازدانش اموزانهرگروهمیخواهمدربارهی زاویههایمتممومکملهرچهفهمیده اندرویبرگهبنویسند.

انجام فعالیتهاشکلهارادستهبندی کردهوتوضیحمیدهند.

دلایلرامینویسند.

بیانمیکنندشکلهارامیسازندوتوضیحمیدهندوفعالیتها

رامطابق برنامههر

گروهانجام میدهدبهسوالهاجواب میدهند.وسیلهی موردنظررابرداشتهوفعالیتهارااجرامیکنند.

بهسوالات جوابمیدهند.

انجامفعالیت

پرسشوپاسخ اکتشافی تعامل گروهی

چندضلعیهایرنگی -سهضلعی ریلیساخته شدهباشیرازهوپیچومهره مثلثهاوقیچیوکاغذوچوب بستنی مثلثهای چوییتاشونقالههای دستساززاویههای درجهبندی شدهوشکل هایهندسی بازاویههای تندوبازوراست نوارهای مقواییوقیچیدکمه جفتیوتخته هایمیخی

 

 

 

بررسی

فعالیت

گروهها

درانجام

کارودقت

درپاسخ

گوییو

مشارکت

اعضای

گروه

)ارزشیابی

تکوینی(

 

. 11 بهگروههابرنامههاییمجزامیدهممثل :دونوارمقواییبردارندوبادکمهجفتیبهصورتمتقاطعبههم وصلکنندرویتختههایمیخیدوخطمتقاطع کشیدهوزاویههایشرااندازهبگیرند .چندزاویهدرستشد؟کدامزاویههاشبیههمدیگرند؟

بانقالهاندازهبگیریدونتیجهرابنویسید

یکنفردرگروهتاناینزاویههارارویکاغذرسمکندواندازههایآن رابنویسد.

-12 هرگروهگزارشبدهد.چهنتیجهایگرفتید؟

آیاهمیشههمینطوراست؟اینزاویههاراسهایشانچگونهاست؟ضلعهایشانچگونه؟

 -13 ازهرگروهیکنفربرگهینوشته شدهرابرایمنودوستانشبخواند.

 14 -هرگروهنظرشانرابخوانندوبادلیلبگویند. بقیهگوشکنندونتیجه گیریکنند.منهدایتگربحثهستم.

 

       

ارزشیابی پایانی

-1 تمرینهاییازکاردرکلاسوفعالیترویبرگههایجدا.نوشتهامبهگروههامیدهمتاجواببدهند.

-2 تویکلاسیاسالنیاحیاطمدرسهکدامیکازاین زاویههارادیدهبودنامببرید .

 

کاوشگری

پرسشو

پاسخ

برگهکاغذومدادکتاب درسیمداد

رنگی

کلاسیا

سالن وحیاط

مدرسه

مشارکت

گروهی

تکلیف خلاقانه

برگههایکاروفعالیترابهدانشآموزانمیدهم کهدرآنبایدفعالیتهاییرافوقبرنامهانجامبدهند.

تکالیفمربوطبهکتابدانشآموزشاملتمرینهارا انجامبدهند.

کاردرمنزل

تحقیق

پژوهش

ارتباطبا علوم

برگههای فعالیت

 

گروهیو

باهمیاری

خانواده

 

 

               

کلمات کلیدی

زوایه و انواع آن پایه ششم

مطالب مرتبط
نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی